Mały katechizm

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech Bóg go poskromi, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Dziesięć Przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Główne Prawdy Wiary

 • Jest jeden Bóg.
 • Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 • Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 • Syn Boży stał się człowiekiem   i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 • Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 • Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem Darów Ducha Świętego

 • mądrości
 • rozumu
 • rady
 • męstwa
 • umiejętności
 • pobożności
 • bojaźni Bożej

Siedem Sakramentów Świętych

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Eucharystia
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

Cztery Cnoty Główne

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Umiarkowanie.
 4. Męstwo.

Ostateczne rzeczy człowieka

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży.
 3. Niebo albo piekło.

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.

Najprzedniejsze dobre uczynki

 • modlitwa
 • post
 • jałmużna.

Dwanaście  Owoców Ducha Świętego

 1. Miłość.
 2. Wesele.
 3. Pokój.
 4. Cierpliwość.
 5. Uprzejmość.
 6. Dobroć.
 7. Wspaniałomyślność.
 8. Łaskawość.
 9. Wierność.
 10. Skromność.
 11. Wstrzemięźliwość.
 12. Czystość.

Uczynki miłosierne względem duszy

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Dwa przykazania miłości

 1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
 2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Uczynki miłosierne względem ciała

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać.

Grzechy wołające o pomstę do Nieba

 1. Zabójstwo dobrowolne.
 2. Grzech cielesny przeciwny naturze.
 3. Uciemiężanie Ubogich,a mianowicie wdów i sierot.
 4. Zatrzymywanie zapłaty robotnikom.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Grzechy cudze

 1. Namawiać kogoś do grzechu.
 2. Nakazywać grzech.
 3. Zezwalać na grzech.
 4. Pobudzać do grzechu.
 5. Pochwalać grzech drugiego.
 6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
 7. Nie karać za grzech.
 8. Pomagać w grzechu.
 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu

Ach, żałuje za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Warunki  Sakramentu Pokuty

 • Rachunek sumienia.
 • Żal za grzechy.
 • Mocne postanowienie poprawy.
 • Spowiedź szczera.
 • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Trzy Cnoty Boskie

 • WIARA
 • NADZIEJA
 • MIŁOŚĆ

Pięć Przykazań Kościelnych

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
  a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.